World Bank

IMF เตือนเศรษฐกิจทั่วโลกอาจจะเจอภาวะเงินฝืด

By: toandthen on Thu, 2014-01-16 10:10

Christine Largarde หัวหน้าของ IMF ได้ออกมาเตือนว่า แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะเริ่มดีขึ้นในปีนี้ แต่ทุกคนควรระวังภาวะเงินฝืด หรือภาวะเงินเฟ้อติดลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศยูโรโซน

ภาวะเงินฝืด จะสร้างปัญหาให้กับช่วงเศรษฐกิจเติบโต เพราะว่าราคาสินค้าต่าง ๆ จะลดลง ทำให้ผู้บริโภคทั่วไปจะชะลอการจับจ่ายใช้สอย เพื่อรอให้ราคาสินค้าต่าง ๆ ลดลงมาอีก ในขณะที่การลงทุนจะลดลง เพราะว่าต้นทุนในการกู้เงินสูงขึ้น

ในขณะเดียวกัน World Bank ได้ออกมาบอกว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว น่าจะดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา อย่างไรก็ตามการเติบโตในปีนี้ยังค่อนข้างอ่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา ได้ทยอยลดการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบลง

สุดท้ายแล้ว World Bank เชื่อว่าทั่วโลก อัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ยจะอยู่ที่ 3.2% มากกว่าปีที่แล้วซึ่งโตได้เพียงแค่ 2.4% โดยการเพิ่มขึ้นของตัวเลขนี้จะมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่รวยแล้ว

ที่มา - BBC

World bank ประเมิน GDP ไทย ลด1.2%จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ภาคกลาง

By: Flurrywong on Sat, 2011-11-26 10:29

นางแอนเน็ต ดิกซ์ซัน (Mrs.Annette Dixon) ผู้อำนวยการธนาคารโลก ประจำประเทศไทย กล่าวว่า จากการหารือระหว่าง ภาครัฐ เอกชนและองค์กรอิสระ 140 องค์กร เพื่อประเมินสถานการณ์ความเสียหาย จากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคกลางพบว่า ความเสียหายเบื้องต้นจากอุทกภัยครั้งนี้อยู่ทีราวๆ 1.4 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นความเสียหายจากการหยุดการผลิตที่ 7แสนล้านบาท และความเสียหายของอาคาร (บ้านและโรงงาน) ที่ 6.6แสนล้านบาท ซึ่งจากความเสียหายดังกล่าวจะส่งผลให้ GDP ในปีนี้ลดลง 1.2% เหลือ 2.4 % จากการคาดการณ์เดิมที่ 3.6%

อย่างไรก็ดี ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าในต้นปีหน้า เศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.1% อันเนื่องมาจากการเพิ่มการใช้จ่ายในประเทศ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบ

ที่มา- ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

Subscribe to RSS - World Bank