Privacy

ร่างกฎใหม่ของอียู ให้สิทธิผู้ใช้ขอลบข้อมูลของตัวเองได้

By: chayaninw on Tue, 2012-01-31 02:56

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission - เปรียบได้เป็นฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป) ได้เสนอร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ โดยมีประเด็นสำคัญคือ ให้สิทธิบุคคลในการร้องขอให้องค์กรต่างๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทอินเทอร์เน็ต) ลบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองออก หรือเรียกกันว่าเป็น "right to be forgotten"

ตามร่างกฎหมายนี้ องค์กรจะต้องทำตามคำร้องขอลบข้อมูล หากว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร (legitimate ground) ที่จะต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้

Subscribe to RSS - Privacy