Income tax

"คลัง" เสนอแผนคืนเงินภาษีคนจน สำหรับผู้มีรายได้น้อย

By: arjin on Thu, 2014-08-07 07:21

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือสศค. เปิดเผยว่าตอนนี้หน่วยงานกำลังศึกษาวิธีการจ่ายภาษีให้คนจน หรือ Negative Income Tax เพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณา

แนวคิดดังกล่าวเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของผู้มีรายได้ เช่น ผู้ที่มีรายได้ 1 หมื่นบาทต่อปี จะได้รับโอนเงินภาษีกลับ 2,000 บาท และสูงสุดถึงผู้มีรายได้ 7 หมื่นบาทต่อปี จะได้โอนเงินภาษีกลับ 12,000 บาท โดยสศค. ประเมินเบื้องต้นว่าภาระเงินที่ต้องโอนภาษีคืนจะใช้เงินราว 55,600 ล้านบาทต่อปี มีผู้ได้รับเงินคืนประมาณ 18 ล้านคน หรือ 27.5% ของประชากรทั้งประเทศ

ประโยชน์ของการใช้นโยบายนี้นอกจากการลดความเหลื่อมล้ำ ยังทำให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งเดิมไม่ต้องยื่นแบบภาษี จะกลายเป็นผู้ยื่นแบบภาษีในระบบด้วยหากมีรายได้แม้ 1 บาทต่อปี ซึ่งจะจูงใจให้คนมาทำงานและเข้ามาเสียภาษีเงินได้ในระบบมากขึ้น รวมทั้งสามารถลดการอุดหนุนของภาครัฐในกลไกอื่นที่บิดเบือนตลาด เช่นการอุดหนุนราคาสินค้า ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้มีรายได้น้อยได้รับประโยชน์เป็นส่วนน้อย ขณะที่ผู้มีรายได้สูงกลับได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน

ที่มา: ไทยโพสต์

สรรพากรเตรียมเสนอคสช. คง VAT 7% อีก 1 ปี, เพิ่มลดหย่อน 1.2 แสน, อาจยกเลิก LTF-RMF

By: arjin on Tue, 2014-05-27 08:54

นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้เสนอแผนภาษีไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีรายละเอียดสำคัญได้แก่

  • คงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็น 7% จากเพดาน 10% ต่อออกไปถึงกันยายน 2558
  • ลดภาษีเงินได้เงินได้นิติบุคคลเป็น 20% ถาวร
  • โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 7 ขั้น สูงสุด 35% ให้ต่ออายุไปถึงปี 2558
  • เสนอแผนลดอัตราสูงสุดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลงจาก 35%
  • เสนอแผนปรับอัตราการเสียภาษี เพื่อให้ผู้ยื่นแบบมีจำนวนที่ต้องเสียภาษีมากขึ้น (ปัจจุบันยื่นแบบ 10 ล้านราย เสียภาษี 2 ล้านราย)
  • เสนอทบทวนการให้สิทธิลดหย่อนภาษีกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
  • เพิ่มการหักค่าใช้จ่ายภาษี จากเดิม 60,000 บาทต่อปี เป็น 120,000 บาทต่อปี โดย 60,000 ที่เพิ่มมาต้องใช้ใบกำกับภาษีประกอบการลดหย่อน ทำให้ผู้ประกอบการเข้ามาในระบบภาษีมากขึ้น

ที่มา: มติชนออนไลน์

เปิดผลการศึกษา บริษัทใหญ่สหรัฐจ่ายภาษีน้อย

By: chayaninw on Fri, 2011-11-04 23:46

กลุ่ม Citizens for Tax Justice ได้ออกมาเปิดเผยผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า บริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ 280 แห่ง จ่ายภาษีเงินได้เฉลี่ยเพียง 18.5% ของผลกำไรสุทธิ จากอัตราที่กำหนดไว้ 35% (ส่วนที่แตกต่างเกิดจากการได้รับผลประโยชน์ทางภาษีต่างๆ)

การศึกษานี้ ใช้ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้ปี 2008-2010 ของบริษัทระดับ Fortune 500 ที่มีผลกำไรต่อเนื่องตลอดช่วงสามปี

ในจำนวนนี้ ประมาณหนึ่งในสี่จ่ายภาษีเกิน 30% ในขณะที่อีกประมาณหนึ่งในสี่ จ่ายภาษีน้อยกว่า 10% มี 78 บริษัทที่มีอย่างน้อยหนึ่งปีที่เสียภาษีในอัตรา 0% หรือน้อยกว่า และมี 30 บริษัทที่ไม่เสียภาษีจากผลกำไรเลยตลอดช่วงสามปี

บริษัทบางแห่งก็จ่ายภาษีน้อยกว่าบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด อย่าง FedEx นั้น คำนวณออกมาแล้วมีการจ่ายภาษีจริง 0.9% ในขณะที่ UPS จ่ายที่อัตรา 24.1% กลุ่มที่ได้รับการลดหย่อนภาษีมากที่สุด (นับจากเงินที่ได้ลดหย่อนทั้งหมด) คือภาคการเงิน

ที่มา – Citizens for Tax Justice, The New York Times

Subscribe to RSS - Income tax