Emotional

13 เทคนิคปรับอารมณ์ เพื่อรับมือมนุษย์ลุง-มนุษย์ป้าในที่ทำงาน

By: mk on Mon, 2014-10-27 12:12

Dr. Travis Bradberry ผู้เขียนหนังสือ Emotional Intelligence 2.0 และผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกฝนทางอารมณ์สำหรับผู้นำทางธุรกิจ (เขาจบการศึกษาด้านจิตวิทยาสำหรับองค์กร) เขียนแนะนำวิธีการรับมือกับ "มนุษย์พลังลบ" ในที่ทำงาน (สมัยนี้อาจเรียก "มนุษย์ป้า/มนุษย์ลุง" หรือไม่ก็ "มนุษย์เยอะ") ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้เสมอตามสำนักงานทุกแห่ง

Bradberry (ตามภาพประกอบ) ใช้คำเรียกคนกลุ่มนี้ว่า "toxic people" หมายถึง "มนุษย์ที่เป็นพิษกับคนรอบตัว" โดยคนกลุ่มนี้จะสร้างมลภาวะทางอารมณ์ ก่อความเครียดให้กับเพื่อนร่วมงาน จนส่งผลต่อสุขภาพกาย-สุขภาพจิตในภาพรวม

Subscribe to RSS - Emotional