Dumping

EU ต่ออายุภาษีทุ่มตลาดจักรยานจากจีน

By: chayaninw on Wed, 2011-07-20 17:07

สหภาพยุโรปมีแผนจะต่ออายุมาตรการภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด สำหรับจักรยานนำเข้าจากประเทศจีน เพื่อปกป้องผู้ผลิตจักรยานของยุโรป

มาตรการทางภาษีดังกล่าวเริ่มต้นในปี 1993 โดยสหภาพยุโรปได้เก็บภาษีในอัตรา 30.6 เปอร์เซนต์ และเพิ่มขึ้นเป็นอัตรา 48.5 เปอร์เซนต์ในปี 2000 มาจนถึงปัจจุบัน

สหภาพยุโรปปล่อยให้มาตรการลักษณะเดียวกันต่อสินค้าจากเวียดนามสิ้นสุดลงเมื่อปีก่อน แต่ให้มีการพิจารณาเพื่อต่ออายุมาตรการที่มีต่อสินค้าจีน ส่งผลให้มาตรการดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้ในระหว่างที่มีการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการยุโรปมีข้อสรุปว่า ควรมีการต่ออายุมาตรการดังกล่าว หลังจากนี้แผนดังกล่าวต้องรอการอนุมัติในเดือนตุลาคมนี้

ที่มา – Bloomberg

WTO ตัดสิน EU เก็บภาษีสินค้าจีนผิดกฎ

By: chayaninw on Wed, 2011-07-20 10:25

องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ตัดสินเมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม ว่า การเก็บภาษีสินค้าประเภทสลักภัณฑ์ (เช่น น็อต สกรู โบลท์) จากประเทศจีนของสหภาพยุโรป เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎการค้าระหว่างประเทศ

สหภาพยุโรปจัดเก็บภาษีการทุ่มตลาดกับสินค้าสลักภัณฑ์ทุกขนาดจากประเทศจีนในอัตราสูงถึง 85% ซึ่ง WTO ตัดสินว่า สหภาพยุโรปไม่ได้มีการคำนวณที่เป็นธรรม เพราะนับประเทศจีนเป็นผู้ส่งออกรายเดียว แทนที่จะคำนวณแยกเป็นรายบริษัท โดย EU ถือว่าจีนเป็นประเทศที่ไม่มีตลาดเสรี

อย่างไรก็ตาม WTO นั้นไม่ได้มีอำนาจในการบังคับให้ประเทศต่างๆ ทำตามคำตัดสินได้ แต่สามารถอนุญาตให้มีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อประเทศนั้นๆ ได้หากมีการฝ่าฝืนกฎอย่างต่อเนื่อง

ที่มา – Forbes

Subscribe to RSS - Dumping