IMF เตือน "วิกฤติหนี้จะกลืนกินทวีปยุโรป"

By: Blltz on Thu, 2011-07-21 00:10

จากวิกฤติการหนี้สินของกลุ่มประเทศยุโรปตั้งแต่ช่วงปลายปี 2009 ได้ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจทั้งระบบเป็นอย่างมาก แม้ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) บอกว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของหลายชาติในสหภาพยุโรปนั้นยังเชื่อใจได้ หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบนโยบายการเงิน แต่ก็ยังเตือนว่าหากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับกรีซ ไอร์แลนด์ และโปรตุเกสแล้ว วิกฤติดังกล่าวจะกระจายออกไปยังประเทศอื่นที่มีระบบเศรษฐกิจร่วมกัน และในที่สุดจะลามไปถึงเศรษฐกิจโลกได้

Luc Everaert หัวหน้าแผนกกองทุนการเงินของ IMF กล่าวว่า ปัญหาโดยรอบของวิกฤติการในครั้งนี้ยังไม่ถูกจัดการให้เรียบร้อย โดยเสนอว่าผู้นำประเทศในแถบยุโรป ไม่ควรจะที่ล่าช้าต่อข้อเสนอสำหรับการจัดการปัญหา โดยต้องสร้างความเชื่อมั่น เพื่อกำหนดบทบาทให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมได้

ทั้งนี้รายงานนี้ออกมาก่อนที่จะมีการประชุมครั้งสำคัญที่กรุงบรัสเซลส์ โดยในการประชุมจะมีการออกข้อกำหนดของการช่วยเหลือกับกรีซเป็นครั้งที่สอง รวมถึงการหารือเกี่ยวกับวิกฤติการหนี้สินที่มีแนวโน้มจะกระจายตัวไปยังอิตาลี และสเปน

ที่มา - CNN Money