Facebook เริ่มกดดันทางการเมืองให้สหรัฐฯ เปิดรับแรงงานต่างชาติผ่าน FWD.us

By: lew on Fri, 2013-04-12 13:08

มาร์ค ซักเกอร์เบิร์กประกาศเปิดตัวเว็บไซต์ FWD.us (อ่านว่า forward us) เรียกร้องให้สหรัฐฯ เปิดรับแรงงานต่างชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สหรัฐฯ ยังเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานที่มีความสามารถได้ต่อไป

FWD.us เป็นนิติบุคคลไม่หวังผลกำไรตามกฎหมายสหรัฐฯ สามารถรับเงินบริจาคได้เต็มรูปแบบ

ในวันเดียวกับการประกาศ มาร์คก็ยังเขียนบทความพิเศษลงหนังสือพิมพ์ Washington Post ระบุว่า สหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศแห่งคนอพยพ กลับมีนโยบายที่แปลกประหลาดสำหรับแรงงานอพยพ และนโยบายเหล่านั้นก็ไม่เหมาะกับสภาพปัจจุบัน ด้วยนโยบายปัจจุบัน นักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 40% ต้องออกจากสหรัฐฯ หลังเรียนจบ เพราะไม่สามารถหาวีซ่า H1-B สำหรับทำงานในสหรัฐฯ ได้

ข้อเรียกร้องของมาร์คมีสามข้อด้วยกัน ได้แก่ 1) ให้ปรับกระบวนการของอพยพเข้าทำงานในสหรัฐฯ ให้คนทำงานที่มีความสามารถและขยันสามารถเข้ามาเป็นพลเมืองสหรัฐฯ ได้ไม่ว่าจะเกิดที่ใดก็ตาม 2) ปรับปรุงกระบวนการศึกษา เน้นหนักกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, คณิตศาสตร์, และเทคโนโลยี 3) ลงทุนกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และปรับปรุงให้ผลสำเร็จของงานวิจัยส่งผลดีต่อสาธารณะ ไม่ใช่แค่คนกลุ่มเล็กๆ

ที่มา - Washington Post, Facebook, FWD.us