ผลวิจัยยุโรป ไม่พบหลักฐานว่าการดาวน์โหลดเพลงผิดกฎหมาย ทำให้ยอดขายออนไลน์ลดลง

By: chayaninw on Tue, 2013-03-26 16:55

งานวิจัยจาก Institute for Prospective Technological Studies (หน่วยงานของ Joint Research Centre ของคณะกรรมาธิการยุโรป) ได้นำเสนอผลการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคงานเพลงบนอินเทอร์เน็ตใน 5 ประเทศในยุโรป ซึ่งได้ผลออกมาว่า การดาวน์โหลดงานเพลงแบบผิดกฎหมายนั้นไม่มีผลทดแทนการซื้อเพลงออนไลน์แบบถูกกฎหมายแต่อย่างใด

ผลงานวิจัยของ Luis Aguiar และ Bertin Martens ซึ่งใช้ชื่อว่า Digital Music Consumption on the Internet: Evidence from Clickstream Data ได้นำข้อมูลจาก Nielsen NetView ซึ่งเก็บข้อมูลตัวอย่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลที่ผู้วิจัยใช้นั้น ประกอบด้วยข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตจากประชากรห้าประเทศขนาดใหญ่ ได้แก่ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน และสหราชอาณาจักร แต่ละประเทศประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5,000 คน ข้อมูลของแต่ละคนประกอบด้วยข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ครัวเรือน ฯลฯ และข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการคลิกเข้าเว็บไซต์ทั้งหมดในช่วง 1 มกราคม 2011 ถึง 31 ธันวาคม 2011 มีข้อมูลเป็น URL ที่เข้า เวลาที่เข้า ระยะเวลาที่เข้า และหมวดหมู่เนื้อหาของหน้าเว็บดังกล่าว ซึ่งเว็บไซต์ท้ังหมดจัดได้เป็น 15 หมวดหมู่หลัก และ 83 หมวดหมู่ย่อย

ในงานวิจัยนี้ ได้สนใจกลุ่มตัวอย่างที่เข้าเว็บไซต์ที่ขายเพลงออนไลน์แบบถูกกฎหมาย เว็บไซต์ดาวน์โหลดผิดหมาย และเว็บไซต์ที่บริการ streaming ถูกกฎหมาย ซึ่งหลังจากตัดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเข้าเว็บไซต์เหล่านี้ออกแล้ว ก็จะเหลือกลุ่มตัวอย่าง 16,290 คน

จากที่ระบุไปข้างต้น ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ต่างๆ ไม่ใช่ข้อมูลการบริโภค (ซื้อหรือดาวน์โหลด) โดยตรง ซึ่งทำให้ข้อมูลนั้นเป็นลักษณะของแนวโน้มที่จะบริโภค โดยผู้วิจัยก็ได้ให้เหตุผลว่า ในภาพรวมแล้ว ข้อมูลดังกล่าวน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีของข้อมูลการบริโภคจริงได้ ถึงกระนั้น ข้อมูลก็ยังมีข้อจำกัดในแง่การแยกแยะเว็บไซต์อย่าง Amazon ที่มีการขายสินค้าหลายประเภท และเว็บไซต์แบบ peer-to-peer ที่ไม่สามารถแยกแยะการแชร์ไฟล์เพลงออกจากไฟล์อื่นๆ ได้

ในแง่ของสถิติเชิงพรรณาแล้ว พบว่า ในแง่ของปริมาณคลิกเฉลี่ยในแต่ละเดือน

  • สเปนมีปริมาณการคลิกเข้าเว็บไซต์ดาวน์โหลดผิดกฎหมายสูงสุดในบรรดาห้าประเทศ ในขณะอิตาลีมีปริมาณการคลิกเข้า เว็บไซต์ซื้อเพลงถูกกฎหมายต่ำที่สุด
  • จำนวนผู้ชายที่เข้าเว็บไซต์ดาวน์โหลดผิดกฎหมายมีมากกว่าผู้หญิง แต่การเข้าเว็บไซต์ถูกกฎหมายนั้นใกล้เคียงกัน
  • กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 16-40 ปี เข้าเว็บไซต์แบบผิดกฎหมายสูงกว่าเฉลี่ย และเข้าเว็บไซต์ขายถูกกฎหมายน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ในขณะที่หากเปรียบเทียบในด้านอาชีพ นักเรียนนักศึกษา และคนว่างงาน ก็มีลักษณะเดียวกันเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ

นอกจากข้อสังเกตในด้านจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ต่างๆ แล้ว ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาใช้วิธี regression เพื่อหาความสัมพันธ์ในแง่การทดแทนกันระหว่างการดาวน์โหลดผิดกฎหมาย การสตรีม และการซื้ออย่างถูกกฎหมาย กรณีนี้ ในเบื้องต้นนั้น เราสามารถที่จะเปรียบเทียบว่า คนที่ซื้อเพลงมากขึ้นดาวน์โหลดผิดกฎหมายน้อยลงหรือไม่ แต่วิธีนี้ก็มีข้อจำกัดคือ คนที่ชอบดนตรีมาก ก็น่าจะบริโภคงานดนตรีมากขึ้นในทุกๆ วิธีด้วย ทำให้ผลสหสัมพันธ์ออกมาเป็นบวก โดยที่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบเสริมกัน (complementary) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้ตัวแปรการเข้าเว็บไซต์เกี่ยวกับดนตรีอื่นๆ ที่ไม่ใช่การบริโภคงานโดยตรง มาใช้เป็นตัวแทนความสนใจดนตรีของกลุ่มตัวอย่างด้วย

ผู้วิจัยได้ทำ regression ทั้งแบบ cross-sectional และ longtitudinal ในแต่ละเดือน ซึ่งได้ผลสรุปออกมาว่า ไม่พบว่าการดาวน์โหลดผิดกฎหมายนั้น มีผลทดแทนการซื้อเพลงแบบถูกกฎหมาย โดยมีความยืดหยุ่นระหว่างการซื้อและการดาวน์โหลดผิดกฎหมายอยู่ที่ 0.02 (ตีความแบบตรงๆ คือ ถ้าไม่มีการดาวน์โหลดผิดกฎหมาย การซื้อน่าจะลดลง 2%) ในขณะเดียวกัน ความยืดหยุ่นระหว่างการซื้อและการสตรีมนั้นอยู่ที่ระหว่าง 0.024 ถึง 0.07

ผู้วิจัยได้สรุปว่า ถึงแม้ว่าการดาวน์โหลดเพลงแบบผิดกฎหมาย จะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินเอกชน แต่ก็ไม่มีผลที่ชัดเจนว่าทำให้ยอดขายเพลงในแบบออนไลน์นั้นลดลง แต่ในขณะเดียวกัน ผลนี้ก็ยังอยู่ในบริบทที่ตลาดซื้อเพลงแบบออนไลน์นั้นยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น จากเดิมที่ยอดขายหลักมาจากสื่อแบบกายภาพเป็นหลัก ซึ่งงานวิจัยนี้โฟกัสเฉพาะยอดขายออนไลน์เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงผลต่อการซื้อเพลงแบบเดิม (เช่น ซีดี) ด้วย

ที่มา - Institute for Prospective Technological Studies

1 Comment

neonicus's picture

เพลงเถื่อนทำให้รู้จักนักร้องมากขึ้นด้วยซ้ำ
โดยเฉพาะในไทย
เพลงเถื่อนของนักร้องหน้าใหม่ กลายเป็นขายดี
สุดท้ายชอบมาก ไปหาซื้อของแท้ และตามไปดูconcertซะอีก

ส่วนพวกนักร้องหน้าเก่าบางราย พอได้ฟังเพลงเถื่อนแล้ว ก็ไม่ฟังมันอีกเพราะคุณภาพไม่กระเตื้อง

คนไม่ซื้อของแท้ยังไงก็ไม่ซื้อครับ ไม่ว่าจะมีของเถื่อนหรือไม่
แต่บางครั้งของเถื่อนช่วยโฆษณาของแท้ให้นะ