Paypal ยกเลิกบริการโอนเงินส่วนบุคคลในสิงคโปร์

By: lew on Tue, 2013-02-19 14:25

Paypal ประกาศยกเลิกบริการโอนเงินส่วนบุคคลกับลูกค้าในสิงคโปร์ แต่ยังให้บริการโอนจ่ายเพื่อชำระค่าบริการต่อไปเช่นเดิม และยังรับส่งเงินส่วนบุคคลได้ในประเทศที่กำหนด เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ที่จะถึงนี้

เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนี้คือ "คำสั่งจากหน่วยงานกำกับดูแล" โดยไม่มีการระบุชัดว่าหน่วยงานใดเป็นผู้สั่งยกเลิกบริการนี้

ก่อนหน้านี้บริการโอนเงินส่วนบุคคลเคยถูกยกเลิกมาแล้วในญี่ปุ่น, ไต้หวัน, และบราซิล

ที่มา - TechCrunch