EU ยื่น WTO ขอใช้มาตรการตอบโต้ จากกรณีโบอิง-แอร์บัส

By: chayaninw on Mon, 2012-10-01 15:20

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้ยื่นเรื่องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ร้องขอใช้มาตรการกีดกันทางการค้าเป็นการโต้กลับสหรัฐอเมริกา เป็นมูลค่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี จากกรณีที่สหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือบริษัทโบอิงขัดต่อกฎของ WTO

ความเคลื่อนไหวของสหภาพยุโรปในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างบริษัทอากาศยาน โบอิง ของสหรัฐอเมริกา และแอร์บัส ของสหภาพยุโรป ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2004 โดยต่างฝ่ายต่างกล่าวหาว่า รัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งมีการให้การอุดหนุนแก่ธุรกิจของตนอย่างขัดต่อกฎของ WTO และทั้งสองฝ่ายก็เคยชนะกรณีพิพาทที่กล่าวหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งกระทำผิดกฎ

กฎของ WTO อนุญาตให้รัฐบาลสามารถออกมาตรการกีดกันทางการค้าตอบโต้ (จากที่ปรกติขัดต่อกฎการค้าเสรี) เป็นเหมือนการเรียกค่าเสียหายจากคู่พิพาท ก่อนหน้านี้ สหรัฐอเมริกาก็ร้องขอใช้มาตรการตอบโต้มูลค่าหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจากสหภาพยุโรปในกรณีนี้เช่นกัน ซึ่ง Gary Hufbauer นักวิชาการจาก Peterson Institute for International Economics ก็มองว่า ทาง WTO คงไม่อนุมัติให้ทั้งสองฝ่ายแบบเต็มจำนวน

ทางฝั่งสหรัฐโต้แย้งว่า ในกรณีพิพาทประเด็นโบอิงและแอร์บัสนี้ สหรัฐเป็นฝ่ายเสียหายมากกว่าสหภาพยุโรป โดย Nkenge Harmon ผู้แทนการค้าของสหรัฐ อ้างถึงผลการสอบสวนของ WTO ที่ระบุว่า สหภาพยุโรป มีการอุดหนุนด้านการเงิน เป็นมูลค่า 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้สหรัฐสูญเสียยอดขาย 342 ลำ ในขณะที่ฝั่งสหรัฐ มีการอุดหนุนด้านวิจัย มูลค่า 2-4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งกระทบยอดขายของแอร์บัส 118 ลำ

ที่มา - Reuters, AFP, Financial Times