Think tank: อิตาลีดีฟอลต์แน่

By: chayaninw on Thu, 2011-08-04 18:51

ถึงแม้ว่า Berlusconi จะยืนยันว่าเศรษฐกิจของอิตาลียังดีอยู่ แต่สถาบันวิจัยนโยบาย (think tank) ในสหราชอาณาจักรก็วิเคราะห์ออกมาว่า อิตาลีไม่น่าจะหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ (default) ไปได้

Centre for Economics and Business Research (CEBR) ได้จำลองสภาวการณ์เศรษฐกิจของอิตาลีและสเปนในแบบที่ "ดี" และ "ไม่ดี" และสรุปออกมาว่า อิตาลีคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการดีฟอลต์ได้ เว้นเสียแต่ว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะพุ่งพรวดขึ้นมา ในขณะที่โอกาสรอดของสเปนนั้นยังคงเปิดกว้างอยู่ เนื่องจากอัตราส่วนหนี้ของสเปนยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก

ในรายงานของ CEBR อัตราส่วนหนี้ต่อ GDP ของอิตาลีจะเพิ่มจาก 128% เป็น 150% ภายในปี 2017 หากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรคงอยู่เหนือระดับ 6% ในปัจจุบัน และเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะงักงัน หรือหากอัตราดอกเบี้ยลดกลับไปอยู่ระดับ 4% อัตราส่วนหนี้ต่อ GDP ก็ยังคงอยู่ในระดับ 123% ในปี 2018 ส่วนสถานการณ์ของสเปนนั้น แม้ในสถานการณ์ที่ "ไม่ดี" อัตราส่วนหนี้ต่อ GDP ก็จะยังไม่เกินระดับ 75%

ที่มา – BBC News