IMF ประกาศเพิ่มทุน 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

By: Flurrywong on Fri, 2012-01-20 03:31

กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ออกมาประกาศระดมทุนเพิ่ม 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อนำมาเป็นเงินสำรองสำหรับกู้ยืมซึ่งคาดว่าเพื่อนำมาช่วยประคับประคองชาติสมาชิกสหภาพยุโรปให้ผ่านพ้นจากวิกฤตหนี้สาธารณะในปัจจุบัน โดยที่ 194,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ น่าจะมาจากข้อตกลงล่าสุดที่สหภาพยุโรปทำกับ IMF ไว้ แต่อย่างไรก็ดีทาง IMF เองได้ให้ข้อมูลเพียงแค่ว่า ในขั้นต้นทาง IMF กำลังอยู่ระหว่างการสรรหาวิธีที่ทำให้ได้มาซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวและจะไม่ให้ความเห็นอื่นใดจนกว่าจะบรรลุการเจรจากับชาติสมาชิก นอกจากนี้ IMF ยังแถลงอีกว่าในปีหน้ากองทุนอาจจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณเงินสำรองเพื่อปล่อยกู้อีก 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย

สำหรับความสามารถในการปล่อยกู้ของ IMF ในปัจจุบันนั้นอยู่ที่ 590,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปล่อยกู้ไปแล้ว 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา - BBC