Kickstarter ปรับบริษัทเป็นบริษัทเพื่อสังคม

By: lew on Tue, 2015-09-22 12:17

Kickstarter Inc. บริษัทผู้ดำเนินการเว็บ Kickstarter ประกาศเปลี่ยนบริษัทเป็น Kickstarter PBC. บริษัทเพื่อสังคม (Public Benefit Corporation)

PBC เป็นประเภทของนิติบุคคลที่แสวงหากำไร แต่ประกาศแนวทางไว้ชัดเจนว่ากิจกรรมของนิติบุคคลเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะร่วมกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

พร้อมกับการประกาศเปลี่ยนประเภทนิติบุคคล ทาง Kickstarter ก็ประกาศกฎบัตร 5 ข้อของบริษัท ได้แก่

  1. ช่วยเหลือให้โครงการสร้างสรรค์เป็นจริงขึ้นมา
  2. ดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว ไม่ขายข้อมูลให้บริษัทอื่น
  3. ช่วยเหลือให้โลกเป็นธรรมขึ้น ด้วยการบริจาคกำไร 5% หลังจ่ายภาษีไปเพื่อศิลปะ, ดนตรี, การศึกษา, และความเท่าเทียม
  4. ช่วยเหลือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่ได้ทำเพื่อการค้า
  5. ต่อสู้ต่อความไม่เท่าเทียม รายงานความหลากหลายในองค์กร, เปิดเผยอัตราค่าจ้างผู้บริหารต่อพนักงานทั่วไป

นอกจากนี้ Kickstarter จะรายงานการดำเนินการทุกปีในช่วงเดือนกุมพาพันธ์

ที่มา - Kickstarter

2 Comments

Holy's picture

กุมพาพันธ์ -> กุมภาพันธ์

อยากให้แนวทางแก้ปัญหา โครงการได้รับเงินตามที่ต้องการแล้วแต่ล่ม/ตั้งใจโกง ออกมาเป็นรูปธรรมกว่านี้ด้วยนะ